همکاران

شهلا احمدی

  شهلا احمدی

کارشناس


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   05632202519

 •   ahmadi_sh_۲۰۰۰[at]yahoo.com

محبوبه الهامیان 

  محبوبه الهامیان

مسئول پذیرش


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •  

 •   e.elhamian۱۹۸۸[at]gmail.com

هدیه تقوی

  هدیه تقوی

مشاور خوابگاه


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   خوابگاه توحید

 •   Heditaghavi[at]gmail.com

فاطمه جعفری

  فاطمه جعفری

مشاور خوابگاه


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   خوابگاه صدف

 •   fateme_jafari2010[at]yahoo.com

مصطفی حسین پور 

  مصطفی حسین پور

مشاور خوابگاه


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   خوابگاه ابوذر

 •  

 •  

 •   m.hosseinpour۲۰۰۸[at]gmail.com

مرضیه دهخدا 

  مرضیه دهخدا

مسئول پذیرش


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   شعبه شماره ۲ (کلینیک تخصصی)

 •   05632221634

 •  

 •   m.dehkhoda69[at]gmail.com

راضیه دهخدا 

  راضیه دهخدا

مسئول پذیرش


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره امیرآباد - شعبه ۳

 •   05632254041

 •  

 •   r.dehkhoda69[at]gmail.com

فاطمه رحیم آبادی

  فاطمه رحیم آبادی

کارشناس مسئول و مشاور-کمیته بحران و کمیسیون موارد خاص


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   F.rahimabadi[at]yahoo.com

نصرت رضایی 

  نصرت رضایی

مسئول هماهنگی مرکز و مددکار


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   nossratrezaei[at]yahoo.com

هادی صمدیه 

  هادی صمدیه

کارشناس و مشاور- مسئول طرح ارتقاء


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   hadisamadieh۱۴[at]gmail.com

محمد متولی 

  محمد متولی

مشاور (دانشکده فنی فردوس)


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   دانشکده فنی فردوس

 •  

سمیرا مظفری 

  سمیرا مظفری

مسئول مرکز و مشاور (دانشکده سرایان)


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره دانشکده سرایان

الهام مقدم 

  الهام مقدم

مدیر داخلی و مشاور


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   شعبه شماره ۲ (کلینیک تخصصی)

 •   05632221634

 •  

 •   moghaddam۱۹۳۳[at]gmail.com

محبوبه ملکانه 

  محبوبه ملکانه

طرح ارتقاء


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   m.malekaneh[at]gmail.com

هانیه کریم پور 

  هانیه کریم پور

طرح ارتقاء


 •   مرکز مشاوره، بهداشت و درمان

 •   مرکز مشاوره مرکزی

 •   05632202066

 •   haniyekarimpoor[at]yahoo.com

تعداد بازدید:۱۳۱۱