ارتقای تحصیلی

این واحد با هدف کمک به ارتقا تحصیلی دانشجویان با برگزاری کارگاه های آموزشی و ایجاد دفاتر مشاوره تحصیل در دانشکده ها و همچنین ارتباط با اساتید راهنما فعالیت دارد.

کلید واژه ها: ارتقا تحصیلی

تعداد بازدید:۲۷۷