روان درمانی

تیم تخصصی مرکز شامل روان شناسی بالینی،مشاوره خانواده و ازدواج ،مشاوره تحصیلی،مددکار،روان پزشک و روان سنج است و این خدمات را درتمامی روزهای هفته در مرکز مشاوره شعبه شوکت و همچنین در پردیس شهدا و امیرآباد و در سطح خوابگاه های دانشجویی ارائه میدهد.

کلید واژه ها: مشاوره تحصیلیمشاوره خانوداهمددکار

تعداد بازدید:۳۰۲