مداخله در بحران

این واحد با تشکیل کمیته در زمینه رفتارهای خود آسیب رسان و سایر بحران ها فعالیت دارد، مشکلات ایجاد شده توسط این واحد پیگیری میشود.

کلید واژه ها: بحران

تعداد بازدید:۲۱۸