سیمای زندگی

این طرح هر دو سال یکبار از طرف وزارت علوم در کلیه دانشگاه های کشور اجرا می شود و بر اساس نتایج آن برنامه های دراز مدت در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و روانی در بین دانشجویان اجرا میگردد.

کلید واژه ها: سیمای زندگی

تعداد بازدید:۱۹۵