اتاق فکر و مشاوران

 

اسامی مشاوران:

 

                                                 

                         علی فؤادالدینی                                               سیدمهدی حسینی                          دکتر سیده عذرا میرکاظمی                             

             مشاور جوان رئیس دانشگاه بیرجند                     مشاور رئیس دانشگاه بیرجند در امور                                                                                                                                       کارکنان غیر هیأت علمی و بازنشستگان

 

                  

                  دکتر محمد امین ناصح

            دستیار و مشاور رئیس دانشگاه

تعداد بازدید:۳۳۷۹