اتاق فکر و مشاوران


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی و امور قرار دادها


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی ( و دبیر شورای رفاهی دانشگاه و منطقه9)

مهندس مهدی عزیزی

  مهندس مهدی عزیزی


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران

سید مهدی حسینی

  سید مهدی حسینی

  مدیر هسته گزینش


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور اعضای غیر هیأت علمی و بازنشستگان

مهندس علی فوادالدینی

  مهندس علی فوادالدینی

  دانشجوی دکتری مکانیک


  •   مشاور جوان رئیس دانشگاه

تعداد بازدید:۴۴۱۱