اعضای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام و نام خانوادگیعنوانسمت در دانشگاه بیرجند
آقای دکتر احمد خامسانرئیس کمیتهرئیس دانشگاه
آقای حسن زنگوئیدبیر کمیتهمدیر حراست
آقای دکتر عباس عابدیعضو کمیتهمعاون اداری و مالی
آقای دکتر حمیدرضا نجفیعضو کمیتهمعاون پژوهش و فناوری
آقای دکتر محسن آیتیعضو کمیتهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر مهران تقی پوررابط پژوهشیعضو هیات علمی گروه برق الکترونیک
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷