فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9513316007حسینخسرویغلامرضامهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9413316008رسولسلمانیانحسنمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316007هادیزارعیمحمدمهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316001ملیحهارزومندان مفردمحمودبرق - مخابرات
کارشناسی ارشد9413316012الهاممحمدیغلامعلیمهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316013محمدامینمفتاحیمحمدمهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316017امینتیمورپورابوالقاسمبرق - مخابرات
کارشناسی ارشد9413316009سیدحسنعلویان فرسیدعلیمهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316014مهدیشیخیعلیرضامهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9513316015سجادمحمودی خواهغلامرضامهندسی برق-الکترونیک
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸