فارغ التحصیلان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9413302005سعیدثقفیحسنمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9423302006جوادمنظمی یعقوب زادهحسینمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413303004محمدحسینلعلیعلیرضامهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413303003ائل یارفهیمامرتضیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413303002فرشادعزیزیعبدالهمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413303005مریمکیانیعباسمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413304002بهارهبرزگرعلیرضامهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9413304010نگارغنیابوالفضلمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413304013مجیدهادیحسینمهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد9413304014امیرسزاواراحمد علیمهندسی برق-مخابرات
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷