فارغ التحصیلان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کاردانی7532211000سامانجوابیمحمد
کاردانی7632210200هادیامیدیعلی
کاردانی7632212900علیرضاوطن پرست
کاردانی7732211200سعیدسعیدی خجستهعلی اصغرتجربی
کاردانی7930101300قاسمخسرویرضاتجربی
کاردانی7930180100حمیدا برا هیم زا ده
کاردانی8030102200ابراهیمقلی زاده چلمردیعلی مردا نتجربی
کاردانی7131010000خلیلآزمودهفتح ا له
کاردانی7231900000مرتضیمحمدزا دهعلی ا صغر
کاردانی7131280000علی ا صغرشم آبادیحسن
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷