پایان نامه های گروه الکترونیک


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوان
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکعلی بیگی محمدبازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکدانشمند نجار فرهادارائه یک روش جدید برای تحلیل تصاویر کف به منظور کنترل هوشمند فلوتاسیون
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمخلصی امیدتحلیل سیگنالهای قلبی به منظور تشخیص بیماری های جدی قلب
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکقنبری نجمهانتخاب ویژگی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکده باشیان مریماستفاده از تکنیک های جدید بهینه سازی هوش جمعی در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکسردار علیرضااستفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی بهبودیافته در خوشه یابی تصاویر
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکسلیمیان ریزی مهدیآشکارسازی لبه با استفاده از روشهای هوشمند
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمعتمد مازوکله پشته صابرتشخیص سکته مغزی و بررسی اسیبهای ناشی از آن با استفاده از پردازش تصاویر MRI
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکشهریار پور الهامبازشناسی مبالغ حرفی در چک های بانکی دستنویس فارسی
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکرزمجوئی سیروسمدل محاسباتی مبتنی بر سیستم بینایی انسان برای تشخیص شی ئ برجسته
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷