کارکنان

فاطمه عبداللهی

  فاطمه عبداللهی

  مسئول آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

احمد قانونی

  احمد قانونی

  رئیس اداره امور عمومی پردیس شهدا


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   221

 •   32227042

فاطمه گنجی

  فاطمه گنجی

  کارشناس گروه روان شناسی


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   280

 •   32227042

عالیه آکار

  عالیه آکار

  کارشناس گروه علوم تربیتی


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   281

 •   32227042

حمید عرب نژاد

  حمید عرب نژاد

  مسئول دفتر حوزه ریاست/ دبیرخانه


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   220

 •   32227042

 •   harabnezhad[at]birjand.ac.ir

فرشته مرتضوی

  فرشته مرتضوی

  کارشناس کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   267

 •   32227042

سید مجید خاتمی

  سید مجید خاتمی

  متصدی تلفنخانه پردیس شهدا


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   201

 •   32227042

نرجس پسندیده

  نرجس پسندیده

  کارشناس سایت پردیس شهدا


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   271

 •   32227042

زهرا ماسنانی

  زهرا ماسنانی

  کارشناس پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


 •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   222

 •   32227042

 •   z-masanani[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۹۶۰