معاون آموزشی دانشکده

محمد حسین سالاری فر

  محمد حسین سالاری فر

  معاون دانشکده


  •   استادیار/ دکتری روان شناسی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه روان شناسی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

تعداد بازدید:۴۸۱