معاونین آموزشی پیشین

محسن نوکاریزی

  محسن نوکاریزی ( از1388/10/26 الی 1391/11/15)

   دانشیار


  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

علی عسگری

  علی عسگری ( از 1391/11/15 الی 1394/2/8)

    استادیار


  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم تربیتی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

حسین شکوهی فرد

  حسین شکوهی فرد ( از 1394/2/8 الی 1397/6/10)

    استادیار


  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه علوم تربیتی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

 


تعداد بازدید:۴۳۷