ریاست

هادی پورشافعی

  هادی پورشافعی

  رییس دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علوم تربیتی

  •   بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، پردیس شهدا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد بازدید:۱۰۲۱