دانشجویان جاری


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
دانشكدهمقطعگروه آموزشيرشته تحصيلينام خانوادگي ونام
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنبربری سمانه
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنرحیمی صغری
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنرمضانی عاطفه
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنولی پور فهیمه
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنپورجوادی امیرحسین
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنجلالی سهی بهزاد
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنارشد حسین
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنخداپرست مقدم سیدرحمان
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدناحمدی صادق
مهندسیکارشناسیمعدنمهندسی معدنچام پور عباس
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷