مدیریت نظارت و ارزیابی

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهه 1360، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب و سالم بین دانشگاه‌ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هریک از دانشگاه‌ها دفتری بنام «دفتر نظارت و سنجش آموزش» زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و بر اساس مفاد ماده 5 اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب چهارمین جلسه مورخ 1/7/77 شورای نظارت و ارزیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در هریک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (که در این آیین نامه موسسهنامیده می‌شود)، دفتر نظارت و ارزیابی زیر نظر ریاست دانشگاهتشکیل شد و به منظور تحقق اهداف تعیین شده در ماده 1 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی مصوب22/2/86، دفاتر نظارت و ارزیابی به عنوان دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی در هریک از دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی کشور تشکیل گردید. در اجرای مصوبه 27 صورت جلسه بیستمین نشست هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخه  26/1/89 و با عنایت به ابلاغ تفصیلی تشکیلات دانشگاه مورخ 21/12/90 معاون محترم وزیر و رییس مرکز هیأت امنا و هیأت ممیزه وزارت متبوع ، این دفتر به «مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه » تغییر عنوان داد.


اهداف و وظایف:

 ماده 1- اهداف:

1-1- توصیف وضع موجود با توجه به شاخص‌های فعالیت هریک از بخش‌ها

2-1- ارائه پیشنهادها و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب

 ماده2- وظایف

1-2 – تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، عمرانی و پشتیبانی

2-2-  نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا ،مقررات آیین نامه‌ها ،دستورالعمل‌ها درکلیه زمینه‌های فعالیت‌های

3-2- دریافت و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در ماده 1 و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیم سال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت

4-2- نظارت بر چگونگی تحقق اهداف توسعه‌ایی مبتنی بر طرح جامع

5-2- همکاری با گروه‌های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت

6-2- ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورا و دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت و دبیرخانه هیأت استانی

7-2- تنظیم دستور جلسات شورا

8-2- همکاری لازم با هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی

9-2- پیگیری مصوبات شورای نظارت و ارزیابی

10-2- حمایت از انجام ارزیابی درونی توسط گروه‌های آموزشی

11-2- حمایت از خود ارزیابی اعضای هیأت علمی و کارکنان

12-2- پیگیری اقدامات و تأثیر ناشی از ارزیابی‌ها

13-2- حمایت از داوطلبی و واحدهای آن برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی غیر دولتی

   تشکیلات

  •   مدیر نظارت و ارزیابی
  •   شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه:

 -  ریاست دانشگاه                                                   رییس شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 -  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه             نایب رییس شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 -  مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه                          دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

 - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

-  معاون اداری و مالی دانشگاه   

  -   معاون دانشجویی

 - معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

 -  5 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

- کارشناس مسوول نظارت و ارزیابی آموزش عالی

تعداد بازدید:۱۶۲۵