۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
احمدخامساندانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه10532202008
عباسعابدیدانشکده علوم/گروه فیزیکمعاون اداری ومالی دانشگاه263
محسنآیتیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه209
محمدقادرقادریدانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتمعاون دانشجویی
محمدقاسمی گلدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمدیر امور فناوری اطلاعات544
محمدجوادمشاوری نیاحوزه معاونت دانشجویی
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی286
محمودرضاتولاحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر514
فاطمهابراهیمیدانشکده علوم/گروه فیزیکعضو هیات علمی262
زهرااحمدی بروغنیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی416
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۸