خبرنامه دانشگاه بیرجند

اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- بهمن 1397

(دانلود)


 

دومین  شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند(شکوه شرق)- اسفند 1397

(دانلود)

تعداد بازدید:۲۱۰