معاون آموزشی دانشکده

  مصطفی واحدی پور دهرائی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق

  •   دانشکده فنی فردوس - گروه برق

تعداد بازدید:۱۱۶۸