به مناسبت هفته کارآفرینی، دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با قوانین ومقررات کار

چهارشنبه 24آبان ماه

ساعت 9-11

محل:سالن مهندس امینی-دانشکده علوم

مدرس: ابراهیم رضازاده، معاون اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان

kargah