جناب آقای علی فوادالدینی دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

جناب آقای بهزاد کرمانی کوشه دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی برق قدرت

جناب آقای علی محمدی دانشجوی محترم دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک

بدینوسیله برگزیده شدن شما را توسط بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 96-97 و قرار گرفتن در چرخه حمایتی آن بنیاد از طریق اعطای جایزه تحصیلی تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

 

                                                گروه امور هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه