قابل توجه اعضای محترم کتابخانه های مرکزی و مرکز اطلاع رسانی و پردیس شهدا

به اطلاع کلیه کاربران می رساند با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده از تاریخ 2/10/96 هر گونه پرداخت اعم از جرایم دیرکرد کتاب، کپی، پرینت و غیره صرفا از طریق واریز به شماره حساب های ذیل امکانپذیر می باشد و فیش واریزی بایستی به صورت حضوری برای کاربران کتابخانه مرکزی به (طبقه همکف) و برای کاربران پردیس شهدا به کتابخانه علوم تربیتی و هنر ارائه گردد.

1. شماره حساب درآمد اختصاصی دانشگاه بیرجند جهت واریز مستقیم وجوه 2177582197007 شعبه بانک ملی مرکزی (کد 9011)

2. شماره حساب متصل به دستگاه کارت خوان کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی    483546203 بانک تجارت دانشگاه

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی