1 لغایت 7 اسفند هفته ملی سلامت مردان ؛ورزش نسخه رایگان سلامت (درمانگاه فرهیختگان)