اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند در خصوص دعوت شدگان به آزموندکتری تخصصیکد رشته محلهای مختلف دانشگاه بیرجند در سال 1397

داوطلب گرامی !

ضمن عرض تبریك به مناسبت با موفقیت گذراندن مرحله اول آزمون دکتری تخصصی، خواهشمند است برای ثبت نام به آدرس http://paziresh.birjand.ac.ir مراجعه نمایند. داوطلبان گرامی پس از دریافت کد رهگیری، پرینت اطلاعات ثبت شده خود را نیز از سایت دریافت به همراه مدارک ذیل طبق برنامه زمانی جدول شماره 1   (در یکی از دو تاریخ مشخص شده در جدول شماره 1)به محل های ذکر شده جهت مصاحبه علمی مراجعه فرمایند. بدیهی است این تاریخ ها قابل تغییر نمی باشند و به مراجعات پس از انقضای مهلت تعیین شده برای مصاحبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شیوه نامه مصاحبه داوطلبان دکتری ورودی 1397 دانشگاه بیرجند (پیوست شماره 1)

مدارک مورد نیاز که می بایست داوطلبان برای انجام مصاحبه همراه خود داشته باشند:

1-      فرم مشخصات فردی تکمیل شده برای این منظور روند ثبت نام را از طریق آدرسpaziresh.birjand.ac.ir تکمیل نموده و کد رهگیری دریافت نمایید.

2-      اصل مدرک کارشناسی ارشد یا کارنامه ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.

3-      اصل مدرک کارشناسی یا ریزنمرات که به تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه یا مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد.

داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

4-      یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

5-      مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

6-      گواهی شرکت در کنفرانسها، همایشها و سمینارهای علمی معتبر بانضمام مقاله ارائه شده یا چاپ شده

7-      توصیه نامه علمی از دو نفر از استادان دوره کارشناسی ارشد

8-      گواهی ثبت اختراع تایید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور

9-      گواهی برگزیدگی در جشنواره های معتبر علمی

10-  اصل مدرک زبان معتبر که در شیوه نامه پذيرش دانشگاه قید شده است.

11-  ارائه حکم استخدامی اعضای هیات علمی (مربی) و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر عضو هیات علمی رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی وزارت متبوع بوده و گواهی به تایید بالاترین مقام مسئول رسیده باشد.(برای داوطلبانی که از سهمیه مربی استفاده می کنند)

12-  اصل فیش بانکی به مبلغ 700000 ریال بابت هزینه های آزمون مصاحبه به شماره حساب سیبا 2177582197007 بانک ملی شعبه مرکزی بيرجند به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند

جدول شماره 1

ردیف نام رشته امتحاني رشته*گرايش تاريخ مصاحبه 1 تاريخ مصاحبه 2 ساعت مصاحبه

محل مصاحبه

1 زبان وادبيات فارسي                                                     زبان وادبيات فارسي                                                 30 تير 31 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، ، پردیس شوکت آباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
2 زبان وادبيات فارسي                                                     زبان وادبيات فارسي *ادبيات غنايي                                     30 تير 31 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3 تربيت بدني -فيزيولوژي ورزشي                                           فيزيولوژي ورزشي *-                                                     30 خرداد 2 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده تربیت بدنی
4 برنامه ريزي درسي                                                       برنامه ريزي درسي *-                                                     5 خرداد 6   تیر 8:30 خیابان 17 شهریور، جنب اداره دارایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
5 زمين شناسي تكتونيك                                                     علوم زمين *تكتونيك                                                     28 خرداد 29 خرداد 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه زمین شناسی
6 شيمي -شيمي فيزيك                                                       شيمي *شيمي فيزيك                                                       21 خرداد 28خرداد 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه شیمی
7 شيمي -شيمي الي                                                         شيمي *شيمي   آلی                                                       20 خرداد 28خرداد 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه شیمی
8 شيمي -شيمي تجزيه                                                       شيمي *شيمي تجزيه                                                       20 خرداد 28خرداد 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه شیمی
9 شيمي -شيمي معدني                                                       شيمي *شيمي معدني                                                       20 خرداد 28خرداد 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه شیمی
10 آمار                                                                   آمار*-                                                                 20 خرداد 12 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
11 رياضي محض                                                               رياضي *جبر                                                             24 تير 27 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه ریاضی
12 فيزيك                                                                   فيزيك *فيزيك پلاسما                                                     11 تير 16 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه فیزیک
13 فيزيك                                                                   فيزيك *نجوم واخترفيزيك                                                 11 تير 16 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه فیزیک
14 مهندسي برق -الكترونيك                                                   مهندسي برق *الكترونيك                                                   17 تير 24 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
15 مهندسي برق -مخابرات                                                     مهندسي برق *مخابرات سيستم                                             19 تير 24 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
16 مهندسي برق -قدرت                                                       مهندسي برق *قدرت                                                       19 تير 24 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
17 مهندسي برق -كنترل                                                       مهندسي برق *كنترل                                                       17 تير 24 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
18 مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد                                           مهندسي مكانيك *ساخت وتوليد                                           29 خرداد 2 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
19 مهندسي مكانيك -مكانيك جامدات                                         مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكانيك جامدات                 29 خرداد 2 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
20 مهندسي مكانيك -ديناميك كنترل وارتعاشات                               مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك كنترل وارتعاشات       29 خرداد 2 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
21 مهندسي مكانيك -تبديل انرژي                                           مهندسي مكانيك *تبديل انرژي                                           29 خرداد 2 تیر 8:30 کیلومتر 5 بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
22 علوم ومهندسي محيطزيست                                                   علوم ومهندسي محيطزيست *-                                               5 خرداد 30خرداد 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
23 علوم دامي                                                               علوم دامي *تغذيه دام                                                   2 تیرماه 3 تیرماه 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
24 علوم دامي                                                               علوم دامي *تغذيه طيور                                                   2 تیرماه 3 تیرماه 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
25 علوم ومهندسي اب -منابع اب                                             علوم ومهندسي اب *منابع اب                                             7 خرداد 29خرداد 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
26 اگروتكنولوژي                                                           اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي                                 30 خرداد 3 تیر 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی
27 اگروتكنولوژي                                                           اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي                                   30 خرداد 3 تیر 8:30 پردیس امیرآباد کیلومتر 5 جاده کرمان دانشکده کشاورزی

یادآوری: در یکی از تاریخ های مذکور در جدول فوق در محل مصاحبه حضور به هم رسانید.

اسکان در صورت نیاز داوطلب:

داوطلبین گرامی چنانچه نیاز به اسکان داشتند می توانند به مکانهای ذیل با هماهنگی قبلی مراجعه نمایند:

ردیف نام محل اسکان آدرس تلفن
1 مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان(باشگاه فرهنگیان) خیابان معلم 05632431442 داخلی 3
2 مجتمع فرهنگی رفاهی غدیر ابتدای پاسداران 09157555135
3 تالار فیروزه پردیس شوکت آباد 58322590 و 91
4 هتل سپهر خیابان جمهوری اسلامی 32212433 056و 05632212533
5 هتل جهانگردی خیابان ارتش روبروی بیمارستان بوعلی 5-05632218061
6 هتل کوهستان بلوار پیامبر اعظم بند امیرشاه دهکده توریستی برادران ذوالفقاری 58323369

داوطلبان گرامی: پرسشهای احتمالی خود را با شماره تلفن 05632202036 در ساعات اداری 7:30 لغایت 14 مطرح فرمایید.                                                                          مدیریت تحصیلات تكمیلی دانشگاه بیرجند