به مناسبت هفته خوابگاه ها، به تمامی دانشجویان 2 گیگابایت ترافیک هدیه تعلق گرفت.

مدیریت امور فناوری دانشگاه