لیست تازه های کتاب کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

کاربران محترم کتابخانه مرکزی میتوانند جهت اطلاع از تازه های کتاب به لینک زیر مراجعه نمایند:

http://lib.birjand.ac.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-1397.html