جناب آقای دکتر محمدحسن فتحی نسری
استاد محترم دانشگاه بیرجند

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست دانشگاه تربت حیدریه که بیانگر تعهد، شایستگی و لیاقت شما است را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
تداوم تعالی و توفیق حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

                                                                                                                                  روابط عمومی دانشگاه بیرجند