کارگاه آموزشی: مهارت‌های تدریس پیشرفته

" ویژه اعضای هیئت علمی"

مدرس: دکتر حسین جعفری ثانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

مکان: اتاق دبیرخانه کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

زمان: شنبه 11/6/96 ساعت 14 الی 19 و یک شنبه 12/6/96 ساعت 8 الی 13


***

هدف کارگاه آشنایی با مهارت‌های پیشرفته تدریس در دانشگاه است.

***

لینک ثبت نام

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه