نهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران - دانشگاه بیرجند - 16 و 17 شهریور 1396

هفتمین سمینار آمار واحتمال فازی - دانشگاه بیرجند - 13 و 14 اردیبهشت 96