افتتاح دفتر و مامورسرای دانشگاه در تهران (9 آبان ماه 1396)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۲
photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۵
photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۹_2