انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی در بخش کتاب و انجمن علمی دانشجویی مخترعین در بخش کارآفرینی جشنواره ملی حرکت به عنوان انجمن های شایسته تقدیر معرفی شدند.
درخشش و موفقیت انجمن های علمی دانشگاه بیرجند در حالی است که 104 دانشگاه کشور با ارائه 1244 اثر در جشنواره ملی حرکت با هم به رقابت پرداختند.