خداوند را شاکریم که در این ایام ویژه، به شنیدن خبر موفقیت دانشجویان دانشگاه بیرجند، دلگرم شدیم. درخشش و موفقیت انجمن های علمی دانشگاه بیرجند در جشنوارة ملی حرکت و در رقابت تنگاتنگ با 1244 اثر از 104 دانشگاه کشور، یک بار دیگر به ما یادآور شد که بر خود ببالیم و به انجمن های علمی افتخار کنیم.
اینجانب بر خود لازم می دانم، ضمن تبریک این موفقیت ها به دانشجویان افتخارآفرین، صمیمانه از کسانی که در کسب این افتخارات سهم و نقش داشته اند و دارند، به ویژه انجمن های علمی تقدیر شده، کارکنان دلسوز و زحمتکش معاونت فرهنگی و اجتماعی، به ویژه کارشناس محترم انجمن های علمی، سرکار خانم محمودی زاده و مدیر محترم امور اجتماعی دانشگاه سپاسگزاری نمایم.
بی شک این موفقیت حاصل نمی شد اگر نبود حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه و مجموعة معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه. با امید بقا و فزونی دستاوردهای این چنین؛ و موفقیت دانشجویان دانشگاه بیرجند در همة عرصه ها.

ابراهیم محمدی        

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه