طی مراسمی با حضور مسئولین دانشگاه بیرجند و جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، دفتر خبرگزاری ایسنا در دانشگاه بیرجند افتتاح شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در این دانشگاه گفت: هرچه قدر خبررسانی دقیق و به موقع توسط رسانه ها بیشتر باشد، آرامش و پویایی جامعه نیز بیشتر خواهد بود.
دکتر ابراهیم محمدی با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در برطرف کردن ابهامات و پرسش های جامعه تأکید کرد: در دنیای امروز رسانه یک فرصت است که می تواند ظرفیت و توان زندگی اجتماعی را در تمام جنبه ها افزایش دهد.
وی حضور دفتر خبرگزاری ایسنا در دانشگاه بیرجند را زمینه ساز همکاری بیشتر جهاددانشگاهی و دانشگاه بیرجند عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که این دو مجموعه با همکاری یکدیگر برنامه های راهبری مؤثری در سطح جامعه انجام دهند و از ظرفیت ها و توانمندی بالای دانشجویان در عرصه خبر و خبرنگاری به نحو مطلوب استفاده شود.

61749
61751
61754
61756