تابلوی جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند با نام دکتر محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیای نوین ایران و اولین رئیس دانشگاه بیرجند با حضور دکتر سیدعلیرضا میربزرگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رونمایی شد.
این اقدام با هدف زنده نگهداشتن نام و خاطره زنده یاد دکتر گنجی و معرفی این چهره ماندگار ملی و از دانشمندان و مفاخر علمی بیرجند به دانشجویان و دانش پژوهان صورت گرفت.