یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت پس از سه روز نمایش دستاوردها و آثار انجمن های علمی دانشگاه بیرجند با معرفی برگزیدگان مرحله دانشگاهی به کار خود پایان داد.
در حوزه عملکرد انجمن علمی عمران به عنوان انجمن برگزیده، انجمن علمی زمین شناسی به عنوان انجمن علمی قابل تقدیر،انجمن های علمی دانشجویی علوم ورزشی و اقتصاد مقاومتی به عنوان انجمن علمی شایسته تشویق و انجمن علمی رباتیک به عنوان انجمن برگزیده در بخش اخلاق شناخته شدند.
در اختتامیه این جشنواره غرفه انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی به عنوان غرفه برگزیده، غرفه انجمن های علمی علوم زمین به عنوان غرفه قابل تقدیر و غرفه انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی و غرفه انجمن های علمی دانشجویی ریاضی و آمار به عنوان غرفه های شایسته تشویق انتخاب شدند.