نشست بررسی نحوه تعامل و تقویت همکاری های سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند در حوزه فعالیت های معدنی استان برگزار شد.
در این نشست که در دانشکده علوم دانشگاه بیرجند برگزار گردید، مدیران و اعضای هیأت علمی گروه های معدن و زمین شناسی این دانشگاه، رئیس و معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی و مدیر پژوهشی دانشگاه بیرجند حضور داشتند.
دکتر سید ناصر رئیس السادات استاد گروه زمین شناسی و مدیر گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست بررسی نحوه تعامل در بخش معدن و صنایع معدنی استان و افزایش و تقویت همکاری های مشترک بود گفت: در نشست مذکور راهکارهای استفاده از ظرفیت های دانشگاه در بخش معدن، استفاده از مشاوران و شرکتهای بومی فعال و تلاش برای ارتقا و توانمندسازی این شرکت ها، ترسیم نقشه راه معدن استان بررسی و بر استفاده از توان شورای مشورتی معدن و افزایش ارتباط بین بخشی تأکید شد.