دکتر محمد مهدی دیانی رئیس بسیج اساتید خراسان جنوبی به همراه جانشین بسیج اساتید استان و رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه بیرجند با دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگو کردند.