دکتر ایرج مهدیزاده رئیس امور استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی امروز چهارشنبه 22 فروردین 97 در محل دفتر ریاست دانشگاه بیرجند با دکتر احمد خامسان دیدار و گفتگو کرد.
همچنین در این روز دکتر محمد حسین شفیعی میم رئیس دانشگاه بزرگمهر قاینات با سرپرست دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگور کرد.