اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بیرجند روز چهارشنبه 22 فروردین 97 با سرپرست دانشگاه در محل دفتر ریاست این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه اعضای شورا درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند بر توجه ویژه به مسایل دانشجویان و درخواست های صنفی آنان تأکید کرد.