مهندس مهران صفایی مسئول فضای سبز دانشگاه بیرجند با بیان این که طرح محوطه سازی و فضای سبز مقابل دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند تصویب شده است گفت؛ 3_DSC0003.JPGپس از اجرای محوطه سازی در اسرع وقت فضای سبز مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه اجرا خواهد شد.
مسئول فضای سبز دانشگاه از وجود 30.000 اصله درخت در محوطه دانشگاه خبر داد و گفت؛ اجرای فضای سبز مناسب در سطح وسیع پردیس های دانشگاه مستلزم بررسی های دقیق و کارشناسی است.
وی افزود؛ تاکنون هر سال به طور متوسط بیش از یک هزار  اصله درخت در محوطه دانشگاه کاشته شده است.
دکتر مرتضی عراقی مدیر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه درخصوص محوطه سازی فضای سبز مقابل دانشکده مهندسی گفت: طرح محوطه سازی دانشکده مهندسی به مشاور مربوطه ارجاع شده است که در مرحله تهیه اسناد مناقصه و نقشه های اجرایی طرح قرار داد.