اولین کارگاه آموزشی در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت تربیت جنسی در سالن شهید بهشتی پردیس شهدای دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، کارگاه یاد شده با حضور 70 نفر از مربیان بهداشت استان خراسان جنوبی و مشارکت استانداری خراسان جنوبی، معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سمن رویش روان و تندرستی بیرجند برگزار شد.

دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، ضمن توضیحاتی درباره طرح تربیت جنسی، اهداف و روند اجرایی این طرح گفت : نحوه همکاری و پیاده سازی این طرح باید متناسب با فرهنگ ایرانی اجرا شود.

مجری طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تربیت جنسی را از ضروریات جامعه امروزی دانست و اظهار داشت: اگر این امر جدی گرفته نشود در آینده با عواقب زیان بار آن مواجه خواهیم شد.

در بخش دوم این کارگاه هادی صمدیه کارشناس مشاور مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند در خصوص مراحل رشد روانی و جنسی کودکان توضیحاتی را ارائه کرد.

بخش پایانی این کارگاه به کار گروهی اختصاص داشت و طی آن کاربرگ هایی با محتوای سناریوهای جنسی کودکان در اختیار هر گروه قرار گرفت تا پیشنهادها و راهکارهایی درباره مسائل جنسی کودکان بیان شود.

مربیان آموزش دیده در این طرح می توانند در آینده دوره های آموزشی ویژه ی گروه های هدف (کودکان، دانش آموزان، جوانان در آستانه ازدواج و والدین) را برگزار نمایند.

گارگاه مذکوراولین کارگاه ازمجموعه آموزش هایی است که قرار است در قالب طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کارشناسان بهداشتی خانه های بهداشت استان، مربیان مهدکودک ها، مشاوران آموزش وپرورش وکارکنان زیرسن 40 سال ومتأهل استان وافراد درمعرض آسیب ارائه شود.

IMG 20180730 215432 332