بیش از 2500 عنوان کتاب برای کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های تحت پوشش دانشگاه بیرجند از نمایشگاه بین المللی سال 97 خریداری شد.Seifi

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، لیلی سیفی، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دکتر محمدحسن گنجی در این باره گفت: بیش از 2500 عنوان کتاب از نمایشگاه بین المللی 97 خریداری شده و با توجه به سیاست خرید متمرکز، کتابهای مورد نیاز کتابخانه های دانشکده های کشاورزی، علوم تربیتی و هنر و کتابخانه های دانشکده های اقماری فنی و مهندسی فردوس و کشاورزی سرایان نیز توسط کتابخانه مرکزی خریداری شده است.

وی خاطر نشان کرد: کتابهای خریداری شده در حال آماده سازی است و به زودی در دسترس استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت.