برنامه سخنرانی های علمی و کارگاههای آموزشی دانشکده های مختلف در آذر ماه 95 به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

1-  برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی Pdf
2-  برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر Pdf
3- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده علوم Pdf
4- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده علوم ریاضی و آمار  Pdf
5- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  Pdf
6- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده علوم ورزشی Pdf
7- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده کشاورزی  Pdf
8- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده  منابع طبیعی و محیط زیست Pdf
9- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده مهندسی  Pdf
10- برنامه سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی دانشکده هنر Pdf

 

pajoheshazar95