مسابقات فوتسال اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه بیرجند با بازی بین هفت تیم برگزار شد.
در مسابقات رده بندی و فینال که 21 تیرماه برگزار گردید، تیم های امور دانشجویان، سازمان مرکزی و تربیت بدنی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

1
2