جلسه گراميداشت حماسه نهم دي ماه روز چهارشنبه 94/10/9 باحضور اساتيدبسيجي دانشگاه هاي مركزاستان و سخنراني سردارافشار، جانشين معاون فرهنگي ستادكل نيروهاي مسلح دردانشگاه بيرجندبرگزار شد.

92
91 
 95
 93
 94