تشکیلات هیات امنا:

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  دکتر محمد فرهادی  رئیس هیات امنا
   دکتر عبدالحسین فریدون  رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
   دکتر عبدالرضا باقری  رئیس هیات امنا مرکزی
 رئیس دانشگاه بیرجند  دکتر احمد خامسان
 دبیر هیات امنا
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند دکتر ناصر مهرشاد عضو هیات امنا
رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات دکتر محمدحسین شفیعی میم عضو هیات امنا
  حجه الاسلام و المسلمین سید محمد باقر عبادی عضو هیات امنا
  دکتر حجه الاسلام و المسلمین علی رضایی عضو هیات امنا
  دکتر غلامرضا محتشمی برزادران عضو هیات امنا
  دکتر محمدرضا ولوی عضو هیات امنا
  دکتر احمد غلامی عضو هیات امنا
 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند دکتر غلامرضا زمانی عضو هیات امنا

 

تشکیلات کمیسون دائمی:

 مدیرکل دفتر وزارتی دکتر عبدالحسین فریدون رئیس کمیسون دائمی هیات امنا
رئیس دانشگاه بیرجند دکتر احمد خامسان دبیر هیات امنا
  دکتر شهاب کسکه معاون مرکز هیات های امنا
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند دکتر ناصر مهرشاد عضو کمیسون
رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات دکتر محمدحسین شفیعی میم عضو کمیسون
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند دکتر محمد شیوا عضو کمیسون
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند دکتر نظر افضلی عضو کمیسون
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند دکتر غلامرضا زمانی عضو کمیسون
عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند مهندس علیرضا صمدزاده عضو کمیسون و رئیس دبیرخانه هیات امنا