کتابخانه مرکزی

زمان استفاده از سالن های مطالعه (از تاریخ 1398/4/10 لغایت 1398/4/31)

برای خواهران: در روزهای اداری از ساعت 6:30الی 13:30

برای برادران: در روزهای اداری از ساعت 6:30الی 13:30

رویدادها