کتابخانه مرکزی

زمان استفاده از سالن های مطالعه (از تاریخ 1398/2/17 تا شروع امتحانات)

برای خواهران: همه روزه از ساعت 7 الی 22

برای برادران: همه روزه از ساعت 7 الی 24

رویدادها

اطلاعیه ها

- استفاده از پایگاه اطلاعاتی reaxys چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷