زمان استفاده از سالن های مطالعه

برای خواهران: همه روزه از ساعت 7 الی 20:45

برای برادران: همه روزه از ساعت 7 الی 24

اطلاعیه ها