کتابخانه مرکزی

زمان استفاده از سالن های مطالعه

برای خواهران: همه روزه از ساعت 7 الی 21

برای برادران: همه روزه از ساعت 7 الی 22:45