تازه های پایان نامه


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1دستی گردی، شیمانقش وسایل ارتباط جمعی در بهبود واژگان کودکان فراگیرنده انگلیسی به عنوان زبان دومادبیات و علوم انسانیزبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد
2مرادی، معصومهبررسی رویکردهای استعاری در معنا داری گزاره های دینیادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد
3امجدی، الهاماستراتژی های به کار رفته در ترجمه متون حقوقی در ایران از دوره پس از مشروطهادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
4نخعی عبدل آبادی، علیبررسی تأثیر رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم بر ترجمه در ایرانادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ارشد
5نقاش، یاسرتحلیل اصطلاحات و تعبیرات کنایی گویش درخشادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
6ملای چاحوض، فائزهبررسی محیط رسوبگذاری،ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری کرتاسه پیشین، برش ...شمال غرب قاینعلومزمین شناسیکارشناسی ارشد
7رشیدپور، افسانهپتروگرافی و ژئوشیمی توده های گرانیتوئیدی منطقه هنگران (جنوب بیرجند)علومزمین شناسیکارشناسی ارشد
8برآغوش، حسینپترولوژی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق جنوب شرق نالینو(جنوب غرب خوسف)، خراسان جنوبیعلومزمین شناسیکارشناسی ارشد
9اسکندری، آمنهسنتز و خواص کاتالیزورهای دندریمری جدیدعلومشیمیدکتری
10گریلی، نرگسچالش های کتابخانه های عمومی در جامعه چند فرهنگی استان گلستان از دیدگاه کاربرانعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۸