تازه های پایان نامه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1کبریائی، موسی الرضاتجلی قرآن در شعر پروین اعتصامیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
2ازغندی بیلندی، حسینتوحید و مراتب آن در کلیات سعدیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
3سرزهی، الهامبررسی تأثیر استرس و اضطراب بر عملکرد دانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در ترجمهادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
4سلطانی مقدم، غلامعلیاصطلاحات و تعبیرات کنایی گویش سربیشهادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
5ناصری، فرخندهنقد صوفی و خانقاه از نگاه شمس تبریزیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
6فیروزنیا، معصومهبررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی چاه های عمیق و نیمه عمیق بر سکونت گاه های روستایی دشت قاینادبیات و علوم انسانیجغرافیاکارشناسی ارشد
7عبداللهی، زهرابررسی برگردان اسطوره های شاهنامه فردوسی در ترجمه فتح بن علی بنداری مطالعه موردی اسطوره های پیشدادیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد
8هادی نژاد، مجتبیمقایسه تطبیقی مفهوم "دیگری"در رمان و سینمای اجتماعی از 1342 تا 1357 ه.ش با تکیه بر آثار شاخصادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
9محجوب، محسنبررسی و آسیب شناسی توزیع جغرافیایی شعب سیار اخذ رأی دهمین دوره... بیرجند، درمیان و خوسفادبیات و علوم انسانیجغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد
10فیضی، سودابهواکاوی شاخصه های توسعه فرهنگی و تأثیر آن بر ارتقاء فرهنگی ایران پسا انقلاب اسلامیادبیات و علوم انسانیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷