تازه های پایان نامه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
ردیفپدید آور (نام خانوادگی، نام)عنوان پایان نامهدانشکده رشتهمقطع
1ناصری، بیگمتحول مفهوم حکومت مندی در ایران پیشامشروطه (با تکیه بر نامه ها و رساله های روشنفکران)ادبیات و علوم انسانیعلوم سیاسیکارشناسی ارشد
2روبیاتی، فاطمهروش شناسی کتابهای غریب القرآن درقرن سوم هجریادبیات و علوم انسانیادبیات عربیکارشناسی ارشد
3روانستان، زهرابررسی تاثیر ایدئولوژی بر ترجمه فارسی برخی فیلم ها براساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمانادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
4محمدی، سیمینتحلیل گفتمان ترجمه ی رباعیات خیام از ادوارد فیتزجرالد براساس زبانشناسی نقش گرای مایکل هیلدیادبیات و علوم انسانیمطالعات ترجمهکارشناسی ارشد
5رضایی، طیبهاثرات اقتصادی بازارچه های مرزی برتوسعه نواحی روستایی(موردمطالعه:بازاچه مرزی پووریزخان-شهرستان قصرشیرین)ادبیات و علوم انسانیجغرافیاکارشناسی ارشد
6صادقی فریز، سمیراشاخصه های نظام اخلاقی مطلوب از منظر نهج البلاغهادبیات و علوم انسانینهج البلاغهکارشناسی ارشد
7عرب تیموری، مهینبررسی اوضاع فرهنگی خراسان و ماوراءالنهر در عصر تیموریانادبیات و علوم انسانیتاریخکارشناسی ارشد
8ایمانی، پریسابررسی رابطه ی میان شخصیت و کمالگرایی واستفاده از استراتژی های ترجمه در بین دانشجویان مترجمی زبان انگلیسیادبیات و علوم انسانیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
9لک، فاطمهتاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی زناشویی در شهر بیرجندادبیات و علوم انسانیعلوم اجتماعیکارشناسی ارشد
10رضائی، محمدحسینبررسی و تحلیل شیوه های مقابله علی(ع)با خدعه گری معاویه با تکیه بر نهج البلاغهادبیات و علوم انسانینهج البلاغهکارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۷