ریاست

لیلی سیفی

  لیلی سیفی

  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی


  •   استادیار

  •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۱۷۶۶